Prijete li tužbe načelnicima i gradonačelnicima?

Objavio 4. srpnja 2019. Nekategorizirano Nema komentara

Državno poljoprivredno zemljište je aktualna tema posljednjih tridesetak godina. Nikad nije u potpunosti jasno tko ima prednost pri kupnji ili dugogodišnjem zakupu, jesu li u prednosti ratari, stočari ili domicilno stanovništvo. Sudeći po inicijativi saborskog zastupnika Tomislava Žagara upućenoj predsjedniku Hrvatskog sabora i raspravljenoj na Oboru za poljoprivredu problemi po poljoprivrednom zemljištu se nastavljaju.
Zakon o poljoprivrednom zemljištu člankom 29. propisuje način na koji jedinice lokalne samouprave donose programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. „Program donosi općinsko ili gradsko vijeće za svoje područje na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva.“
Jedinice lokalne samouprave programe daju na javni uvid u trajanju 15 dana, nakon toga odlučuju o prigovorima te program dostavljaju županiji na davanje prethodne suglasnosti i Ministarstvu na davanje suglasnosti. Nije jasno definirano u kojem trenutku se donosi navedena odluka prije slanja na prethodnu suglasnost i suglasnost ili nakon dobivanja suglasnosti. Saborski zastupnik Žagar predložio je promjenu navedenih odredbi na način da budu jasne i nedvosmislene kako se teret odlučivanja ne bi slamao na leđima općinskih načelnika i gradonačelnika, jer svi oni koji nakon zatvaranja natječaja za zakup ili prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta budu nezadovoljni imati će valjan razlog za tužbe i dobivanje sporova. Zakon je nedorečen i daje mogućnost proizvoljnog tumačenja.
Članovi vladajuće koalicije su se složili s primjedbama , ali ostali pri stajalištu kako Zakon nije potrebno mijenjati.
HSS u potpuno podržava inicijativu zastupnika Žagara o izmjeni Zakona koja će omogućiti brže i kvalitetnije donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i neće ostaviti mogućnost produžavanja rokova koji bi omogućili brži pristup hrvatskom poljoprivrednom zemljištu strancima.

3.Žagar,T1_Vlaović2_Odbor polj

Ostavi komentar